Nghiên cứu sản xuất thành công đông trùng hạ thảo Cordyceps-sinensis

"Đề tài ý nghĩa khoa học lớn, có giá trị ứng dụng được vào đời sống, phục vụ sức khỏe con người.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#